O nás

GHC regio s.r.o. je poradenskou firmou v oblasti přípravy, financování a realizace projektů od roku 2007, kdy došlo k reorganizaci týmu zkušených projektových manažerů fungujících na regionálním trhu již více než 20 let.

Za společnost GHC regio s.r.o. hovoří stovky úspěšně zrealizovaných projektů
a více než 4 miliardy korun dotací získaných pro naše klienty.

O spokojenost našich klientů se stará plně kvalifikovaný kolektiv pracovníků GHC regio s.r.o. v širokém spektru odborností.

Disponujeme pracovníky se vzděláním a zkušenostmi ze stavebního inženýrství, projektového managementu, ekonomie a regionálního rozvoje, geografie, přírodních věd a evropských studií.

Mezi významné klienty patří celá řada měst, obcí a podnikatelských subjektů z regionu Střední Moravy.


Výběr z našich služeb


Dotační poradenství – dotační projekty – programy EU a ČR: ROP, IROP, OPŽP, OPPI, OPPIK, PRV...

Strategické plánování – města, MAS i větší územní celky. Zpracování akčních plánů rozvoje.

Životní prostředí – posuzování vlivů záměrů a koncepcí na ŽP - EIA, SEA.

Odborné studie a posudky - hlukové a rozptylové studie, biologická hodnocení, energetické audity, finanční a ekonomické analýzy, studie proveditelnosti.

Projektování vodohospodářských staveb, inženýrská činnost ve výstavbě, autorské a technické dozory při provádění staveb.V rámci přípravy projektů provádíme


Posouzení vhodnosti projektového záměru pro dotační programy EU i ČR.

Přípravu a koordinaci projektové dokumentace.

Zpracování posouzení vlivů záměrů či koncepcí na životní prostředí (EIA, SEA) včetně zpracování odborných posudků (hlukové a rozptylové studie, biologická hodnocení).

Zpracování odborných studií (energetické audity, oponentní odborné posudky).

Stavební inženýring včetně zajištění potřebných vyjádření dotčených orgánů státní správy a samosprávy.

Zpracování dotačních žádostí včetně všech potřebných příloh (finanční a ekonomické analýzy, marketingové studie, atd.).V rámci realizace projektů provádíme


Zpracování dotačních monitorovacích zpráv a žádostí o platby.

Autorský a technický dozor na stavbách.

Provedení závěrečného vyhodnocení projektů a závěrečného finančního vyúčtování.

Zpracování monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu.